اختتامیه دومین جشنوره ملی گویندگی، دوبله، سخنوری و اجرا مولانا

اختتامیه دومین جشنوره ملی گویندگی، دوبله، سخنوری و اجرا مولانا

مشاهده بیشتر
کارگاه انتقال تجربه با حضور مژده لواسانی

کارگاه انتقال تجربه با حضور مژده لواسانی

مشاهده بیشتر
کارگاه انتقال تجربه با حضور امیرعلی نبویان

کارگاه انتقال تجربه با حضور امیرعلی نبویان

مشاهده بیشتر
گزارش تصویری - روز سوم از برگزاری مرحله حضوری دومین جشنواره ملی مولانا

گزارش تصویری - روز سوم از برگزاری مرحله حضوری دومین جشنواره ملی مولانا

مشاهده بیشتر
کارگاه دوبله با حضور محمدرضا علیمردانی

کارگاه دوبله با حضور محمدرضا علیمردانی

مشاهده بیشتر
گزارش تصویری - روز دوم از برگزاری مرحله حضوری دومین جشنواره ملی مولانا

گزارش تصویری - روز دوم از برگزاری مرحله حضوری دومین جشنواره ملی مولانا

مشاهده بیشتر
گزارش تصویری - روز نخست از برگزاری مرحله حضوری دومین جشنواره ملی مولانا

گزارش تصویری - روز نخست از برگزاری مرحله حضوری دومین جشنواره ملی مولانا

مشاهده بیشتر
تیم اجرایی | کارگروه فنی و هنری

تیم اجرایی | کارگروه فنی و هنری

مشاهده بیشتر
تیم اجرایی | کارگروه دبیرخانه

تیم اجرایی | کارگروه دبیرخانه

مشاهده بیشتر
تیم اجرایی | دبیر جشنواره، دبیر اجرایی و دبیر محتوایی

تیم اجرایی | دبیر جشنواره، دبیر اجرایی و دبیر محتوایی

مشاهده بیشتر